روابط عمومی

یک جریان‌سازی خبریِ ایده آل است که می‌تواند یک پروژه را به موفقیت برساند. ایرانما با توسعه پیام، جریان‌سازی و تعامل با افراد تاثیرگذار و رسانه‌ها، مخاطب را با برندتان مرتبط و شما را به موفقیت نزدیک می‌کند؛ و این همان روابط عمومی است..

روابط عمومی